Regulamin

???
REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ukrainianinpoland.pl należących do spółki Luckysem sp. z o.o. DEFINICJE Formularz rejestracyjny – jest to formularz, który wypełnia niezalogowany użytkownik portalu. Służy on do założenia konta. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Konto – wszystkie ustawienia i zasoby stworzone dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać swoje Konto do zarządzania Usługami. Konto niepotwierdzone – jest to konto, które stworzone zostało, kiedy Usługodawca otrzymał poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny lub w momencie kiedy użytkownik dokonał uwierzytelnienia i zaakceptował regulamin. W niektórych przypadkach konto niepotwierdzone zostaje utworzone, kiedy Użytkownik zaaplikuje na ofertę pracy, jednak nie potwierdzi utworzenia konta. Konto niepotwierdzone usuwane jest po 60 dniach, jeżeli użytkownik nie potwierdzi wcześniej jego założenia. Pracodawca lub Pracodawcy – pracodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzysta z innych usług oferowanych przez Usługodawcę. Profil – jest to jedna z funkcji Konta, która pozwala Użytkownikowi gromadzić informacje, między innymi ważne dokumenty, historię kariery zawodowej, edukacji czy innych umiejętności. Serwis – strona internetowa należąca do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem jobs.ukrainianinpoland.pl. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin. Usługodawca – Spółka Luckysem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 29C /156, 01-234 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000862199, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-293-74-79 z kapitałem zakładowym 5000zł. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która założyła Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów. Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług niewymagających założenia konta. Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa: a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług, b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług. 2. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług Użytkownikowi oraz Użytkownikowi niezalogowanemu udostępniany jest darmowy regulamin. Postanowienia, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej nie wiążą Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego. 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 4. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązują się przestrzegać Regulamin. ZAWARCIE UMOWY 1. W momencie kiedy Użytkownik niezalogowany skorzysta z usług nie wymagających założenia konta, zostaje z nim zawarta umowa o świadczenie Usług. 2. Kiedy Użytkownik poprawnie wypełni formularz rejestracyjny oraz dokona uwierzytelnienia i zaakceptowania Regulaminu, zaznaczając odpowiedni przycisk, zostanie z nim zawarta umowa o świadczenie usług. 3. Użytkownik prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny w momencie kiedy poda: login (adres poczty elektronicznej) i hasło lub tylko login. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia. 4. Użytkownik w momencie wypełnienia i wysłania formularza lub dokonania uwierzytelnienia oświadcza, że: a. podaje kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane, które nie naruszają praw innych osób, b. jest osobą pełnoletnią oraz uprawnioną do zawarcia umowy o świadczenie Usług. 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone, którego nazwa będzie odpowiadała podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny, który ma za zadanie potwierdzić założenie konta. Użytkownik ma 60 dni od otrzymania linku aktywacyjnego na wykonanie takiego potwierdzenia. Zapewnia ono dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik nie potwierdzi założenia konta, nie otrzyma do niego dostępu i nie będzie skorzysta z dodatkowych Usług. W okresie 60 dni od dnia przesłania do Użytkownika linku aktywacyjnego, Usługodawca na wskazany adres poczty elektronicznej może również przesyłać wiadomości, które będą przypominały o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Wraz z upływem 60 dni Konto niepotwierdzone zostanie zanonimizowane. 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Należy go podać w Formularzu rejestracyjnym lub zostanie on pozyskany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik deklaruje bieżące sprawdzanie podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku zmiany zobowiązuje się do szybkiego zaktualizowania tej informacji na swoim Koncie. 7. Adres e-mail jest bezpośrednio powiązany z kontem i stanowi formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy. Będzie wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem usług, pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. 8. Usługodawca ma prawo odmówić założenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, kiedy jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub w momencie, kiedy jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 9. Po wprowadzeniu loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz ustawionego przez siebie hasła użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta. Zamiast wprowadzania loginu i hasła Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia. 10. Użytkownik zobowiązuje się do tego, aby nie podawać osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia takiej informacji. 11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ 1. Poniższe wymagania techniczne są konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik, Użytkownik niezalogowany oraz Usługodawca: a. połączenie z internetem, b. Przeglądarka, która umożliwia wyświetlanie dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies. 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie odpowiedniego urządzenia mobilnego wraz z poprawnie zainstalowaną przeglądarką. 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. czasowego zaprzestania świadczenia Usług, które związane będą z czynnościami konserwacyjnymi lub z modyfikacją Serwisów. b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług. c. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza punkty Regulaminu, d. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy. 4. Użytkownik ma prawo zmienić dane w dowolnym momencie, zarządzać Usługami za pośrednictwem konta oraz zarządzać Ustawieniami. 5. W momencie kiedy wystąpią awarie, które zakłócać będą funkcjonowanie systemów Usługodawcy i uniemożliwią korzystanie z określonych Usług, funkcji lub ustawień, Usługodawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie kroki, które dążyć będą do naprawienia tego typu awarii. 6. Kiedy Użytkownik skorzysta z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest to jednoznaczne z wyrażaniem zgody na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę. Wizerunek zostanie wykorzystany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach marketingowych, promocyjnych oraz reklamowych Usługodawcy. 7. Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet. 8. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej. 9. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany, korzystając z Usług zobowiązują się, że nie będą: a. nieprawdziwych oraz nieaktualnych informacji i danych osobowych, b. publikować i rozpowszechniać treści, które są obraźliwe, łamią prawo lub naruszają dobra osobiste osób trzecich, c. wykorzystywać Usług, aby publikować reklamy towarów i usług oraz informacji o komercyjnym charakterze, d. kopiować, edytować, rozpowszechniać, transmitować lub wykorzystywać w inny sposób utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, e. podejmować działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystać z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych, f. wykorzystywać Usługi w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 10. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązuje się do tego, aby natychmiast poinformować Usługodawcę o przypadkach naruszania Regulaminy oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. W momencie kiedy Usługodawca otrzyma takie zgłoszenie, podejmie określone działania, przede wszystkim od razu uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań. 11. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, które zawierają treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat V. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie. 2. Usługodawca musi uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1. Musi się to odbyć najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi. VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu. Nie muszą naprawiać szkody w momencie, kiedy ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, przede wszystkim na skutek działania siły wyższej. 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę. 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta. 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za: a. szkody, które wyrządził osobom trzecim Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany, działając niezgodnie z Regulaminem lub prawem b. treści naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, których dopuścił się udostępniania Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany c. zamieszczone w Serwisach, pobrane lub wysłane za pośrednictwem internetu materiały przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego d. spowodowaną czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami, które nie są zależne od Usługodawcy utratę danych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, e. wszelkie szkody wynikłe za sprawą braku ciągłości dostarczania usług, które są następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada (takie jak siła wyższa, działania osób trzecich itp.), f. podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, g. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu. VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. W sprawach dotyczących realizacji Usług każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo zgłosić reklamację, 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę, 3. Każda prawidłowo złożona reklamacja musi zawierać: Oznaczenie użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jego imię, nazwisko oraz adres e-mail); adres Serwisu, którego dotyczy reklamacja; przedmiot reklamacji; okoliczności, które będą stanowiły uzasadnienie składanej reklamacji. 4. Wszystkie reklamacje, które nie zawierają powyższych danych, nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę. 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać: a. na adres Usługodawcy: Luckysem sp. z o.o , ul. Marcina Kasprzaka 29c/156 01-234 Warszawa, b. za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub c. na adres poczty elektronicznej: info@ukrainianinpoland.pl. 6. Od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby została ona rozpatrzona w terminie do 30 dni. Decyzję odnośnie reklamacji Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany otrzyma od Usługodawcy za pośrednictwem e-maila, na adres wskazany w reklamacji. 7. Raz rozpatrzona reklamacja zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ 1. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: Luckysem sp. z o.o , ul. Marcina Kasprzaka 29c/156 01-234 Warszawa, mailowo na adres: info@ukrainianinpoland.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel.(+48) 531 081 104 2. Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany. X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron. 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług. 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Luckysem sp. z o.o , ul. Marcina Kasprzaka 29c/156 01-234 Warszawa lub mailowo na adres: info@ukrainianinpoland.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza. 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w poniższych przypadkach: a. Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany naruszy istotne postanowienia Regulaminu, b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, d. wykorzystywanie Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, e. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta, f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług. 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania. Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany zostanie poinformowany o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług najpóźniej 24 godziny od dnia rozwiązania. 6.Jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany po usunięciu konta przez Usługodawcę wynikającym z naruszenia regulaminu ponownie założą konto, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz takich osób. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Z poniższych przyczyn Usługodawca zastrzega prawo do zmiany regulaminu: a. w momencie, kiedy będzie to konieczne, ze względu na zmianę przepisów prawnych, b. realizacja obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji, c. zmiany wynikające ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem, d. wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy. 3. Każda informacja o zmianie Regulaminu będzie wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na udostępniony przez Użytkownika adres e-mail bądź też przekazana na stronach Serwisu. Będzie to robione z 14-dniowym wyprzedzeniem. W takiej informacji będzie wyszczególniona dana, zgodnie z którą zmiany będą wchodzić w życie. 4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu. 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. 6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny. 7. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo, aby skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl. 8. Przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mają zastosowanie w kwestiach, które nie są uregulowane przez niniejszy Regulamin.